fbpx Wildcard SSL Certificates

Bidrag för energieffektivisering i småhus

Nu kan du ansöka om bidrag för energieffektivisering 

Den 3 juli 2023 infördes ett bidrag för energieffektiviseringen i småhus. Det innebär att du som äger ett småhus där du bor permanent som idag värms upp med gas eller el kan söka bidrag för energieffektivisering. Bidraget kan användas till materialkostnader för vissa åtgärder på värmesystemet såsom installation av värmepump eller anslutning till fjärrvärme.

Du har möjlighet att ansöka om ekonomiskt stöd för både material- och installationskostnader när du uppgraderar till ett mer energieffektivt värmesystem. Detta omfattar olika typer av pumpar såsom styrbart frånluftssystem, luft/vatten-pumpar, bergvärme, sjövärme eller jordvärmepumpar. Dessutom kan du erhålla bidrag för att installera en eller flera styrbara luft–luftvärmepumpar i kombination med en varmvattenberedare som har inbyggd värmepump. En värmepumpsberedare, även känd som en varmvattenberedare med inbyggd värmepump, utnyttjas för att värma upp tappvarmvatten. Denna innovativa teknik involverar en varmvattenberedare som drar nytta av en värmepump. Den här typen av system kan hämta värme från olika källor, såsom uteluften, omgivande luft i det rum där den är placerad, eller till och med från den luft som avlägsnas från huset genom ventilationssystemet.

För dem som redan har värmepumpsteknik i sina småhus finns möjligheten att få bidrag för att byta ut befintlig utrustning. Detta gäller dock endast om den befintliga anläggningen är över tio år gammal och om småhuset värms upp med el eller gas. Denna åtgärd syftar till att främja övergången till mer effektiva och miljövänliga värmelösningar för småhusägare.

Bidrag kan ges för högst 50 procent av materialkostnaderna för åtgärderna, men dock högst 30 000 kronor för värmesystemsåtgärder samt högst 30 000 kronor för klimatskärmsåtgärder. En ansökan om bidrag ska ha kommit in till Länsstyrelsen inom fyra månader från det att åtgärderna påbörjades. Men dock senast den 1 juni 2025. En åtgärd räknas som påbörjad när ett arbete med installationen av en värmesystemsåtgärd har kommit i gång. Till arbetet med installationen räknas inte projektering och andra förberedelser.

Den eller de som utför åtgärden måste vara godkänd för F-skatt för att detta bidrag ska kunna sökas. Ansökan om bidrag genomförs av slutkonsumenten via Boverkets e-tjänst. Länsstyrelsen i varje län handlägger detta och prövningar kommer att genomföras på ansökningarna. De är även dem som kommer att besvara frågor samt besluta om bidrag.

Bidrag kan även lämnas för material som beställts efter den 8 november 2022. Men bidraget kan endast ges om fastighetens värdeår är tidigare än 1990. Det är alltid slutkonsumenten som ansöker om bidraget och möjligheten för ROT-avdrag för arbetskostnaden gäller fortfarande.

 

Exempel 1 

Slutkunden har idag direktverkande el i kombination med elektrisk varmvattenberedare. Slutkunden köper Sverigepumpen Super 25X och samtidigt installerar Bereda. Slutkunden kan söka bidrag för 50 % av den totala materialkostnaden, men dock högst 30 000 kr samt ROT-avdrag för arbetskostnad.

Exempel 2

Slutkunden har idag vattenburet system och elpanna men konverterar till Bereda Multi, en värmepumpsuppvärmd varmvattenberedare med upp till 2 stycken luft/luft innedelar. Ett system som ger både kyla, värme och tappvarmvatten från en enda supereffektiv luftvärmepump. Slutkunden kan söka bidrag för 50 % av den totala materialkostnaden, men dock högst 30 000 kr samt ROT-avdrag för arbetskostnad. 

Exempel 3

Slutkunden köper Sverigepumpen Super 25X och samtidigt installerar Bereda Frånluft. Slutkunden kan söka bidrag för 50 % av den totala materialkostnaden, men dock högst 30 000 kr samt ROT-avdrag för arbetskostnad.

Exempel 4

Slutkunden köper en av Sverigepumpens luft/vattenvärmepumpar, som är kopplad till tappvarmvatten och uppvärmning. Slutkunden kan söka bidrag för 50 % av den totala materialkostnaden, men dock högst 30 000 kr samt ROT-avdrag för arbetskostnad.

 

Installera våra pumpar

Luftvärmepumpar Super X

Luft/Luft

Super X – Nu ännu bättre, inbyggt wifi. Upp till 7,83 kW värmeeffekt.

luft vatten värmepump komplett

Luft/vatten

Kompakt – T-CAP: Unik teknologi med högsta prestanda för maximal besparing.

Varmvattenberedare Bereda 2

Varmvattenberedare

Bereda – Värmepumpsuppvärmd varmvattenberedare och upp till 2 st innedelar.

Bereda Frånluft

Bereda Frånluft

Bereda Frånluft – en värmepump med varmvattenberedare. 

Frågor om bidrag 

Installation av en eller flera styrbara luft/luft

För kunna ansöka om bidrag för luft/luftvärmepumpar krävs det att åtgärden kombineras med en varmvattenberedare som har inbyggd värmepump eller en anordning för uppvärmning med biobränsle är effektstyrd och ger en automatiskt och kontinuerlig biotillförsel. 

Vilka krav ställs på småhuset?

Småhuset ska vara el eller gasuppvärmt. Detta innebär att småhuset har ett värmesystem som till exempel direktverkande el, vattenburet distributionssystem som värms av el och där tappvarmvatten värms av el.

Småhuset kan räknas som el eller gasuppvärmt om viss typ av värme tillförs från en luft/luftvärmepump som är äldre än 10 år. Men detta gäller inte om småhuset är utrustad med en annan typ av värmepumpsteknik än en äldre luft/luftvärmepump. Läs mer på Boverkets hemsida 

Energieffektiviseringsåtgärder kan du söka bidrag för:
  • Installation av styrbar frånluftsvärmepump, berg-, sjö eller jordvärmepump samt luft-vattenvärmepump
  • Installation av en eller flera styrbara luft/luftvärmepumpar

Läs mer om vilka fler energieffektiviseringsåtgärder som du kan söka bidrag för på Boverkets hemsida

Energieffektiva produkter

Produkterna som du väljer ska vara energieffektiva. Bidrag får inte ges för produkter som har en lägre energimärkning än de två vanligaste förekommande energieffektivitetsklasserna inom den produktgruppen.

Vilka är förutsättningarna för bidrag?

För att kunna söka detta bidrag måste du helt eller delvis äga och stadigvarande bo i småhuset, detta innebär att huset ska användas som permanentbostad. Du kan inte söka bidrag för utrymmen där det inte tidigare funnits någon värmekälla.

Hur ansöker jag?

För att ta del av detta bidrag görs en ansökan på Boverkets e-tjänst. Det är sedan länsstyrelsen i varje län som handlägger ansökningarna, besvarar frågor samt beslutar om bidrag.

Bidrag ges för materialkostnader

Det går endast att söka bidrag för materialkostnader för värmesystemåtgärder, dvs kostnader för värmepump.